شعب پست بانک شعبه کد : 2101701

مسجد سلیمان- خیابان آزادیتلفن تماس : تلفن بانک: 2228330