شعب پست بانک شعبه کد : 2101696

دزفول- خیابان طالقانی نبش آفرینش ساختمان مخابرات معزیتلفن تماس : تلفن بانک: 2220666