شعب پست بانک شعبه کد : 2101687

خرمشهر-بلوار پاسداران- خیابان علی بن ابی طالب پشت بازار روز تلفن تماس : تلفن بانک: 21570