شعب پست بانک شعبه کد : 2101678

بهبهان- خیابان گرایمی_روبروی بانک ملی شعبه شهید بهشتی تلفن تماس : تلفن بانک: 2224460