شعب پست بانک شعبه کد : 2101366

بجنورد- خیابان طالقانی غربی چهارراه شریعتی تلفن تماس : تلفن بانک: 2248253