شعب پست بانک شعبه کد : 2101556

نیشابور- میدان امام خمینی انتهای خیابان 15 خرداد نبش خیابان آزادیتلفن تماس : تلفن بانک: 3342888