شعب پست بانک شعبه کد : 2101497

فریمان- خیابان امام خمینی بین امام 11 و 13 تلفن تماس : تلفن بانک: 6224031