شعب پست بانک شعبه کد : 2101443

درگز- خیابان امام خمینی پلاک246 و 248تلفن تماس : تلفن بانک: 5224006