شعب پست بانک شعبه کد : 2101393

تایباد- چهارراه امام خمینی اداره پستتلفن تماس : تلفن بانک: 4221990