شعب پست بانک شعبه کد : 2101375

بردسکن- خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 10تلفن تماس : تلفن بانک: 7224210