شعب پست بانک شعبه کد : 2100165

دماوند_میدان 17 شهریور- خیابان شریعتی نبش کوچه برادران صدیقیتلفن تماس : تلفن بانک: 5226173