شعب پست بانک شعبه کد : 2101194

کنگان- خیابان ابوذر جنب تعاونی اسیریتلفن تماس : تلفن بانک: 7223046