شعب پست بانک شعبه کد : 2101149

دیلم- خیابان شریعتی بالاتر از بانک سپهتلفن تماس : تلفن بانک: 4250300