شعب پست بانک شعبه کد : 2101185

دیر- بلوار امام خمینی جنب تاکسی تلفنی روشن تلفن تماس : تلفن بانک: 8227864