شعب پست بانک شعبه کد : 2101176

خورموج- خیابان شهیدرجایی جنب بانک کشاورزیتلفن تماس : تلفن بانک: 6225044