شعب پست بانک شعبه کد : 2101131

بوشهر- چهارراه ولیعصر ساختمان پست بانکتلفن تماس : تلفن بانک: 2541460

شعب پست بانک شعبه کد : 2101158

بوشهر- خیابان انقلابتلفن تماس : تلفن بانک: 2541309