شعب پست بانک شعبه کد : 2101063

مهران-خیابان اصلی- میدان بلوار امامتلفن تماس : تلفن بانک: 8222430