شعب پست بانک شعبه کد : 2101122

سرابله- خیابان ولیعصر روبروی ساختمان قدیمی پستتلفن تماس : تلفن بانک: 4223206