شعب پست بانک شعبه کد : 2101081

دره شهر- خیابان شهید بهشتیتلفن تماس : تلفن بانک: 5224489