شعب پست بانک شعبه کد : 0346

کمالشهر خ شهید بهشتی بین فجر 12 و 13 روبروی ناجا پلاک 1052 و 1054تلفن تماس : تلفن بانک: 02614709344

شعب پست بانک شعبه کد : 0346

کمالشهر خ شهید بهشتی بین فجر 12 و 13 روبروی ناجا پلاک 1052 و 1054تلفن تماس : تلفن بانک: 02614709344