شعب پست بانک شعبه کد : 2101027

نجف آباد- خیابان دکتر شریعتی_خیابان 15 خرداد مرکزی نبش کوچه گلتلفن تماس : تلفن بانک: 2633333