شعب پست بانک شعبه کد : 2101045

نائین- خیابان شهید رجائی- روبروی کانون جوانان- جنب کوچه شماره 7تلفن تماس : تلفن بانک: 2256919