شعب پست بانک شعبه کد : 2101018

مبارکه- خیابان حافظ شرقیتلفن تماس : تلفن بانک: 5232740