شعب پست بانک شعبه کد : 2100988

فولادشهر- محله B1 پارکینگ 9 ورودی 371 مجتمع گلسارتلفن تماس : تلفن بانک: 2626565