شعب پست بانک شعبه کد : 2100961

فریدونشهر-خیابان دکتر علی شریعتی- جنب پاساژ امام علیتلفن تماس : تلفن بانک: 5223056