شعب پست بانک شعبه کد : 2100952

شهرضا- خیابان شهید بهشتی نبش خیابان شهید فهمیده تلفن تماس : تلفن بانک: 2237600