شعب پست بانک شعبه کد : 2100943

شاهین شهر- بلوار امام جنب اداره پست پلاک 1821تلفن تماس : تلفن بانک: 5274050