شعب پست بانک شعبه کد : 2100925

زرین شهر- خیابان شهید بهشتی تلفن تماس : تلفن بانک: 2210900