شعب پست بانک شعبه کد : 2100884

تیران- بلوار امام نبش خیابان آذر روبروی دانشگاه علمی کاربردیتلفن تماس : تلفن بانک: 3228889