شعب پست بانک شعبه کد : 2100866

آران و بیدگل- خیابان 17 شهریور بالاتر از بانک سپهتلفن تماس : تلفن بانک: 2728990