شعب پست بانک شعبه کد : 2100744

خلخال- خیابان 22 بهمن بازار ابوذرتلفن تماس : تلفن بانک: 4231313