شعب پست بانک شعبه کد : 2100717

اردبیل خیابان امام-میدان امام حسین- نرسیده به مسجد یساولتلفن تماس : تلفن بانک: 3333818

شعب پست بانک شعبه کد : 2100708

اردبیل-سه راه دانش_خیابان دانش تلفن تماس : تلفن بانک: 2243835