شعب پست بانک شعبه کد : 2100622

پیرانشهر- خیابان سید قطب شرقی نبش خیابان شهید بهشتیتلفن تماس : تلفن بانک: 4224066