شعب پست بانک شعبه کد : 2100676

نقده- خیابان امام خمینی روبروی بانک کشاورزیتلفن تماس : تلفن بانک: 6224044