شعب پست بانک شعبه کد : 2100694

شاهیندژ- خیابان امام- نرسیده به فلکه قیامتلفن تماس : تلفن بانک: 4230320