شعب پست بانک شعبه کد : 2100599

خوی- خیابان طالقانی روبروی کوچه شهید جعفریتلفن تماس : تلفن بانک: 2257157