شعب پست بانک شعبه کد : 2100572

ارومیه- خیابان مدنی 2_نرسیده به سه راه عطائی ساختمان تلفن تماس : تلفن بانک: 2239956

شعب پست بانک شعبه کد : 2100581

ارومیه- خیابان نبوت - نبش کوچه 36تلفن تماس : تلفن بانک: 3368664

شعب پست بانک شعبه کد : 2103705

ارومیه- خیابان فرهنگ- نرسیده به چهارراه شمالی روبروی درمانگاه بوعلیتلفن تماس : تلفن بانک: 3825613