شعب پست بانک شعبه کد : 2100509

ملکان- ابتدای بلوار جنوبیتلفن تماس : تلفن بانک: 8226752