شعب پست بانک شعبه کد : 2100545

شبستر-خیابان پاسداران روبروی بانک ملی شعبه شیخ محمود شبستریتلفن تماس : تلفن بانک: 2224651