شعب پست بانک شعبه کد : 2100563

سراب- خیابان مطهری جنب بانک کشاورزی شعبه دارائیتلفن تماس : تلفن بانک: 2228900