شعب پست بانک شعبه کد : 2100468

بناب- خیابان امام_اداره مخابراتتلفن تماس : تلفن بانک: