شعب پست بانک شعبه کد : 2100441

اهر-خیابان امام خمینی بالاتر از میدان شهرداریتلفن تماس : تلفن بانک: 2232321