شعب پست بانک شعبه کد : 2103994

اسکو- خیابان طالقانی_ بالاتر از بانک سپهتلفن تماس : تلفن بانک: 3227411