شعب پست بانک شعبه کد : 2100459

آذرشهر-خیابان نشهید غفاریتلفن تماس : تلفن بانک: 4227701