شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 2401

سنندج - خیابان آبیدر - جنب بیمه آسیا - کدپستی 6618636547 تلفن تماس : تلفن بانک: 08713237518