شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 4002

قشم - خیابان امام خمینی- میدان پاسداران تلفن تماس : تلفن بانک: 07635222982