شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 1703

بابل - خیابان مدرس تقاطع خیابان 17 شهریور - کدپستی 4713776399 تلفن تماس : تلفن بانک: 01112200702