شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 2201

قزوین - بلوار مدرس- چهارراه فلسطین - پلاک 15 - کدپستی 3413988488 تلفن تماس : تلفن بانک: 02813366181