شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 2301

زنجان -خیابان سعدي وسط جنب کوي ولایی - کدپستی 4513615657 تلفن تماس : تلفن بانک: 02413235933