شعب بانک پاسارگاد شعبه کد : 3105

بندر ماهشهر - منطقه صنعتي ماهشهر خيابان صنايع- کد پستی 6351746531 تلفن تماس : تلفن بانک: 06522345210